Het Early Warning Systeem voor de effecten van klimaatverandering op de Waddennatuur staat nu online

Vanuit PRW hebben Hein Sas en Leo Bruinzeel een Early Warning Systeem (EWS) voor de effecten van klimaatverandering op de Waddennatuur ontwikkeld. Hiermee kunnen alle partijen die betrokken partijen zijn bij het beleid en beheer van de waddennatuur voor zich zien wat de effecten van toekomstige klimaatverandering op natuurwaarden zijn.

En er is natuurlijk nog erg veel wetenschappelijke onzekerheid wat er allemaal door klimaatverandering gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd is de urgentie om dat in beeld te brengen groot, want wachten totdat effecten zichtbaar zijn betekent meestal dat je te laat bent met maatregelen. Gelukkig hebben de opstellers veel medewerking gekregen uit wetenschappelijke kring. Het EWS strekt zich uit tot 2050, want daarna worden alle inschattingen wel erg onzeker.

De benodigde informatiebasis is gelaagd, want je moet niet alleen weten wat de relevante klimaateffecten zijn, maar ook hoe die doorwerken op de gekozen indicatorsoorten en –habitats. Voor trekvogels, uiteraard heel belangrijk in de Waddenzee-context, moet je dat zelfs weten langs de hele Oost-Atlantische Flyway.

Daarom is een websysteem gebouwd, dat die verschillende lagen en gebiedsinwerkingen zichtbaar maakt. De indicatorsoorten en –habitats zijn voorzien van een rood, oranje, groen of grijs merkteken als het eindoordeel respectievelijk luidt ‘er is waarschijnlijk een negatief effect’, ‘er is mogelijk een negatief effect’, ‘er is een positief of neutraal effect’, dan wel ‘het effect is onbekend’ als gevolg van klimaatverandering. Dat laat in één keer zien hoe de toekomst voor deze natuurwaarden wordt ingeschat.

Uiteraard valt er nog veel te verbeteren en uit te breiden, en moet het systeem regelmatig geactualiseerd worden, want veel weten we nog niet. Dat werk gaat plaatsvinden onder regie van Rijkswaterstaat, want dat is de organisatie die het EWS van PRW overneemt