Habitatkwaliteit Flyway

Deze factor beschrijft habitatveranderingen anders dan het daar aanwezige en beschikbare voedsel.

Gedurende een jaarcyclus maakt een trekvogel gebruik van bijvoorbeeld een Arctisch broedgebied, een doortrekgebied in de gematigde zone en een tropisch overwinteringsgebied. Als een ketting zijn deze gebieden aan elkaar gesmeed; de zwakste schakel zal maatgevend zijn voor de sterkte van de gehele ketting. Zijn er belangrijke klimaatgevolgen op bepaalde habitats in de East Atlantic Flyway (buiten de Waddenzee) en hoe kunnen ze doorwerken op de Flyway populatie?