Habitatkwaliteit Waddenzee

Dit beschrijft habitatveranderingen anders dan het in de Waddenzee aanwezige en beschikbare voedsel.

Het geschiktheid van het leefgebied van een bepaalde soort in de Waddenzee kan rechtstreeks beïnvloed worden door klimaatverandering (de abiotische aspecten). Het habitat kan fysiek ongeschikt raken (bijvoorbeeld door hoge temperaturen of overstroming), maar het kan ook door andere aan het klimaat gerelateerde factoren ongeschikt worden (bijvoorbeeld door veranderingen in zoetwatertoevoer aan het gebied).