Zoet-zout overgangen

Onder invloed van toenemende zomerdroogte gaat het regime van zoet-zoutovergangen veranderen, met waarschijnlijk een negatieve invloed op de vispasseerbaarheid.

Zoet-zout overgangen vormen ene belangrijke schakel tussen de (overwegend zoute) Waddenzee en de binnenlandse (zoete) watersystemen. Met name voor vissen die in hun levenscyclus tussen zoet en zout water migreren (en dat zijn er zeer veel) vormen ze doorgangen dan wel barrières op hun trekroutes. In de afgelopen jaren hebben de waterbeheerders er zeer veel aan gedaan om de vispasseerbaarheid mogelijk te maken. De passages fungeren echter niet zonder een zogenaamde zoetwater-lokstroom, want anders weten de vissen de weg daarheen niet.

De klimaatverandering zorgt in onze streken voor toenemende droogte in het voorjaar, de tijd waarin veel vissen tussen zoet en zoutwater willen migreren. De zoetwater-lokstroom dreigt daardoor in de knel te komen, waardoor de vispassages minder goed werken. En dat gaat dan ten koste van het Waddenzee-ecosysteem, want trekvissen vormen daar een belangrijk onderdeel van.

Referentie: https://www.vissenvoorverbinding.nl/vismigratie/