Drieteenstrandloper

Calidris alba. Hoog arctische broedvogel met een grote spreiding in overwinteringsgebieden van gematigde tot tropische zandige wadplaten en stranden.

Populatie Waddenzee

De soort vertoont in de Waddenzee een lichte toename over de afgelopen tien jaar.

Populatie Flyway

De flyway populatie is stabiel over de laatste 10 jaar, echter de over de laatste 5 jaar lijkt een negatief trend zichtbaar.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Flyway Meer informatie

Habitatkwaliteit in de overwinteringsgebieden zal niet veranderen onder invloed van klimaatsverandering. De soort vertoont veel aanpassingsmogelijkheden in de overwinteringsgebieden (o.a. aan verstoring door de mens). Habitatkwaliteit in de broedgebieden staat wel onder druk, lokale weersomstandigheden (droogte, sneeuwval) hebben een grote invloed. Lokaal zullen er grote verschillen zijn, maar in het algemeen neemt het areaal geschikt broedgebied af.

Voedsel Waddenzee Meer informatie

Het voedsel in de Waddenzee bestaat uit kleine tot zeer kleine prooidieren zoals kleine wormen, weekdieren en kreeftachtigen. Het voedsel wordt waarschijnlijk niet negatief beïnvloed door klimaatsverandering.

Voedsel Flyway Meer informatie

Het voedsel in de doortrek- en overwinteringsgebieden (kleine wormen, weekdieren en kreeftachtigen) wordt waarschijnlijk niet negatief beïnvloed. In de broedgebieden zal lokaal de voedselbeschikbaarheid in timing en kwaliteit negatief worden beïnvloed, maar dat zal variëren tussen jaren en locaties.

Timing Meer informatie

De timing van het broedseizoen in de hoge arctis staat onder druk van het sterk veranderende klimaat. Hierbij wel sterke lokale verschillen.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

De soort kan profiteren van de aanleg van zandbanken en zandplaten voor de kust. In de trekperiode kan rust tijdens hoog- en laagwater de soort positief beïnvloeden. De soort maakt geen gebruik van zoete wetlands in de kustzone.