Grote stern

Thalasseus sandvicensis (W europa->W afrika). De Grote stern is een strikt kustgebonden soort die broedt in grote kolonies en verspreid overwintert langs de Atlantische kust.

Populatie Waddenzee

De omvang van de huidige (2023) Waddenzee broedpopulatie is onbekend, maar deze zal aanmerkelijk lager zijn dan voorheen door de recente uitbraak van vogelgriep. Over de laatste 10 jaar was de populatie constant. De verwachting is dat bij afwezigheid van het virus de soort weer zal herstellen en dat de populatie weer in omvang zal toenemen.

Populatie Flyway

Op flyway niveau gaan wordt er vanuit gegaan dat de populatie omvang constant blijft (nb dit is zonder rekening te houden met de recente vogelgriep uitbraak). Theoretisch zou het broedareaal van de soort zich verder naar het noorden kunnen gaan uitstrekken.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Waddenzee Meer informatie

Natuurlijk buitendijkse broedhabitat staat onder druk door overstroming en predatie. In toenemende mate wordt de soort afhankelijk van aangelegde binnendijkse gebieden, die op meerdere plaatsen succesvol zijn aangelegd. De soort komt zeer geconcentreerd voor en is daardoor kwetsbaar.

Voedsel Waddenzee Meer informatie

Het voedsel bestaat uit haring, sprot en zandspiering die gevangen worden in de Noordzeekustzone.  Deze prooisoorten worden waarschijnlijk niet negatief beïnvloed door klimaatsverandering.

Voedsel Flyway Meer informatie

Kennis over dieetkeuze en beschikbaarheid van voedsel in de overwinterings- en doortrekgebieden is te beperkt om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige effecten.

Timing Meer informatie

De soort foerageert tijdens de trek en kan onderweg de voedsbeschikbaarheid monsteren. De timing wordt afgestemd op de lokale voedselstituatie. Hierdoor kan de soort zich aanpassen.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

Adaptatie maatregelen voor deze soort worden volop ontwikkeld. Het creëren van nieuw binnendijks broedgebied is een succesvolle maatregel die ook andere soorten kan helpen. Van belang is om hierbij aan risicospreiding te doen.