Kanoet (canutus)

Calidris canutus canutus (Taymyr schiereiland/Rusland->West Afrika). De Kanoet (alle ondersoorten) is een wadvogel van gemiddeld formaat. In de winter heeft de soort een grijs verenkleed, in de broedtijd zijn ze oranje. Er is veel kennis over de voedselecologie en de timing in de Waddenzee en langs de flyway. Veel informatie over de effecten van klimaatsverandering op wadvogels komt voort uit fundamenteel onderzoek aan deze soort op de RUG, NIOZ en van hun internationale partners. De vooruitzichten voor deze ondersoort zijn zeer ongunstig omdat de broedgebieden, de doortrektiming en het voedsel in de doortrekgebieden onder invloed staan van klimaatsverandering.

Populatie Waddenzee

De Waddenzeepopulatie vertoont stabiele aantallen (over de laatste 10 jaar), maar zal vermoedelijk gaan dalen.

Populatie Flyway

De huidige aantallen langs de Oostatlantische vliegroute geven een onzekere statistische relatie over de laatste 10 jaar. De lange termijn trend laat echter een gestage afname zien. De populatie zal zeer waarschijnlijk nog verder dalen.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Waddenzee Meer informatie

Het leefgebied van de Kanoet in de Waddenzee wordt niet direct beïnvloed door klimaatsverandering. Het gebied dat gebruikt wordt als doortrekgebied wordt niet fysiek ongeschikter voor de Kanoet, maar wel voor de prooidieren waar de soort van afhankelijk is (zie voedsel waddenzee).

Habitatkwaliteit Flyway Meer informatie

Geen vermindering van geschikt foerageerhabitat langs de flyway. In de noordelijke broedgebieden verlies van geschikt broedhabitat. Uitbreiding of verschuiving van het huidige broedareaal is onmogelijk gezien het gebrek aan landoppervlak ten noorden van het huidige broedareaal. Bij deze soort is vastgesteld dat er thans incidenteel al een verschuiving naar hogere delen plaastvindt in het huidige broedgebied.

Voedsel Waddenzee Meer informatie

Het voedsel bestaat uit kleine schelpdieren zoals Nonnetjes en kleine Kokkels. De aantallen van deze prooidieren worden mede gereguleerd door temperatuur. De beschikbaarheid wordt mede bepaald door andere predatoren, waaronder platvissen als de Bot, die ervoor zorgen dat schelpdieren zich gaan ophouden binnen reikwijdte van de snavel van de Kanoet. Voorkomen van Bot in de Waddenzee is temperatuur gerelateerd. Het beschikbare voedsel van de Kanoet kan sterk gaan verminderen.

Voedsel Flyway Meer informatie

Het is niet duidelijk hoe de overwinteringsgebieden in West-afrika zullen wijzigen voor de Kanoet. Een verslechtering van de voedselsituatie in de Waddenzee werkt direct door in de broedbiologie ( tussen de Waddenzee en de broedgebieden worden geen andere gebieden benut).

Timing Meer informatie

Er zijn sterke aanwijzingen dat de soort al een timingsprobleem ondervindt, dat gaat nog sterker spelen in de toekomst. Het tijdvenster waarbinnen deze ondersoort moet opvetten in de Waddenzee is zeer kort. Daarnaast lijkt het dat beide sexen niet vergelijkbaar worden beinvloed, dit kan versterkend werken op de negatieve aantalsontwikkeling.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

Adaptatiemaatregelen in de Waddenzee zouden zich moeten toeleggen op maatregelen die de energieuitgave van vogels beperken. Denk hierbij aan het reduceren van verstoring in de doortrekperiode (zowel tijdens hoog- als laagwater). Mogelijkerwijs zouden meer gebieden stricter beschermd kunnen worden.