Kanoet (islandica)

Calidris canutus islandica (Groenland, Oost Canada->West Europa). De Kanoet (alle ondersoorten) is een wadvogel van gemiddeld formaat. In de winter heeft de soort een grijs verenkleed, in de broedtijd zijn ze oranje. Er is veel kennis over de voedselecologie en de timing in de Waddenzee en langs de flyway. Veel informatie over de effecten van klimaatsverandering op wadvogels komt voort uit fundamenteel onderzoek aan deze soort op de RUG, NIOZ en van hun internationale partners. De vooruitzichten voor deze ondersoort zijn matig ongunstig omdat de broedgebieden en het voedsel in de doortrekgebieden onder invloed staan van klimaatsverandering.

Populatie Waddenzee

De Waddenzee populatie vertoont stabiele aantallen over de laatste 10 jaar en de toekomst nemen de aantallen mogelijk af door verminderd prooiaanbod, verbeterde prooiaanbod in noordwestelijke overwineringsgebieden en afname van de kwaliteit van het huidige broedgebied.

Populatie Flyway

De huidige aantallen langs de Oostatlantische vliegroute (matige afname de laatste 10 jaar, maar de lange termijn laat een lichte toename zien) zijn redelijk constant. Op termijn zullen de aantallen licht dalen door verminderde kwaliteit van het broedgebied.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Waddenzee Meer informatie

Het leefgebied van de Kanoet in de Waddenzee wordt niet direct beïnvloed door klimaatsverandering. Het gebied dat gebruikt wordt als doortrekgebied wordt niet fysiek ongeschikter voor de Kanoet, maar wel voor de prooidieren waar de soort van afhankelijk is (zie voedsel waddenzee).

Habitatkwaliteit Flyway Meer informatie

Geen vermindering van geschikt foerageerhabitat langs de flyway. In de noordelijke broedgebieden verlies van geschikt broedhabitat, maar uitbreiding of verschuiving van het huidige broedareaal is misschien ten dele mogelijk door het afsmelten van landijs. Mogelijkerwijs worden doortrekgebieden ten noorden van de Waddenzee (Noorwegen, IJsland) in de toekomst meer benut. Dit kan ook betekenen dat in toenemende mate ten noordwesten van de Waddenzee overwinterd kan gaat worden.

Voedsel Waddenzee Meer informatie

Het voedsel bestaat uit kleine schelpdieren zoals Nonnetjes en kleine Kokkels. De aantallen van deze prooidieren worden mede gereguleerd door temperatuur. De beschikbaarheid wordt mede bepaald door andere predatoren, waaronder platvissen als de Bot, die ervoor zorgen dat schelpdieren zich gaan ophouden binnen reikwijdte van de snavel van de Kanoet. Voorkomen van Bot in de Waddenzee is temperatuur gerelateerd. Het beschikbare voedsel van de Kanoet kan sterk gaan verminderen.

Voedsel Flyway Meer informatie

De overwinteringsgebieden bevinden zich in West Europa. De prooien van deze ondersoort staan in de Waddenzee onder druk van klimaatsverandering.  Daarentegen verbeteren de fysieke overwinteringscondities (warmer, minder kans op ijsgang) in de Waddenzee. Ten noorden van de Waddenzee kunnen gebieden daarentegen gunstiger worden dan ze nu zijn.

Timing Meer informatie

De timing voorafgaand aan het broedseizoen is bij Islandica minder strak dan bij Canutus. Islandica maakt ook gebruik van doortrekgebieden ten noorden van de Waddenzee (IJsland, Noorwegen) die mogelijk in kwaliteit zullen toenemen. Deze gebieden kunnen optreden als buffer indien met een afwijkende timing/conditie wordt vertrokken uit de Waddenzee.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

Adaptatiemaatregelen zijn nog niet bekend. Het is niet ondenkbaar dat de soort in sterk gemodificeerde estuaria kan profiteren van maatregelen specifiek gericht op overwinterende wadvogels. Het aanbieden van extra ongestoorde rust in de nabijheid van voedselgronden zou een mogelijkheid zijn.