Rosse grutto (lapponica)

Limosa lapponica lapponica (N Europa->W Europa). In de Waddenzee komen twee ondersoorten voor. De ondersoort lapponica broedt in Noord Europa en overwintert langs de gematigde atlantische kust. Ondersoort taymyrensis broedt veel noordelijker en overwintert veel zuidelijker. Het zijn relatief grote wadvogels waarbij man en vrouw in grootte en snavellengte verschillen, de sexen hebben dan ook een verschillend dieet.

Populatie Waddenzee

De Waddenzeepopulatie vertoont stabiele aantallen zowel op de lange als over de kort termijn. De verwachting is dat de aantallen gaan stabiliseren of gaan toenemen.

Populatie Flyway

De huidige aantallen langs de Oostatlantische vliegroute laten een afname zien over de laatste 10 jaar. De lange termijn trend laat een toename zien over tijdvak 1990-2010 waarna een gestage afname werd ingezet. De populatie zal waarschijnlijk gaan stabiliseren op het niveau van 1975-1995.

Invloedsfactoren

Voedsel Waddenzee Meer informatie

Het dieet van de Rosse grutto bestaat uit een breed scala aan wormen. De beschikbaarheid van deze prooidieren in de Waddenzee wordt niet grootschalig beïnvloed door klimaatsverandering. De overwinteringsomstandigheden gaan verbeteren in de Waddenzee (minder ijsgang) ten guste van wormeneters.

Voedsel Flyway Meer informatie

Het dieet van de Rosse grutto bestaat een breed scala aan wormen. De beschikbaarheid van deze prooidieren langs de flyway wordt niet grootschalig beïnvloed door klimaatsverandering. De overwinteringsomstandigheden gaan verbeteren in de Waddenzee (minder ijsgang), en in sommige estuaria ten noorden van de Waddenzee, ten gunste van wormeneters.

Timing Meer informatie

Er zijn geen aanwijzingen dat de soort een timingsprobleem ondervindt, door de geringe trekafstand in combinatie met de lange periode van opvetten.

Meer over invloedsfactoren