Scholekster

Haematopus ostralegus. Lawaaiige zwarte witte vogel met een rode snavel. De vogels zijn langlevend en gaan pas op late leeftijd reproduceren. De individuen zijn zeer trouw aan hun levenswijze, maar de soort vertoont gestaag een uniek aanpassingsvermogen. De soort was een strikte kustbewoner en koloniseerde in de jaren 50 via de rivieren de binnenlanden. De soort is nu een gevestigde weidevogel (die ook weer op zn retour is). Recent is de soort een succesvolle stadsvogel geworden. Deze flexibiliteit die deze soort toonde over de afgelopen 100 jaar stemt hoopvol voor de volgende 100 jaar!

Populatie Waddenzee

De aantallen in de Waddenzee zijn dalend, zowel op de korte als op de lange termijn. De verwachting is dat de aantallen weer gaan stijgen door veranderend waterpeil en landbouw extensivering (aanpak veenweideproblematiek). Als relatief onkritische weidevogel gaat deze soort als eerste profiteren van extensivering in de landbouw.

Populatie Flyzone

In flyway verband vertoont de scholekster op de lange termijn een stabiele trend, maar recenter en over een korter tijdsbestek, vertoont de soort een daling. Op de langere termijn zal de soort stabiliseren.

Invloedsfactoren

Habitatkwaliteit Waddenzee Meer informatie

Scholeksters foerageren op schelpdieren en op wormen, maar individuen specialiseren zich.  Het is de verwachting dat temperatuurverhoging negatief uitpakt voor schelpdieren, maar neutraal uitpakt voor wormen. Daarnaast neemt de voedselbeschikbaarheid in de waddenzee af, maar neemt ook de kans op een massale sterfte bij scholeksters af (door het uitblijven van strenge winters).

Habitatkwaliteit Flyway Meer informatie

In de flyway zal er geschikt broed en foerageergebied bijkomen ten noorden van de Waddenzee. Door zeepspiegelstijging zal er binnendijks meer ruimte komen voor wetlands en hoge waterpeilen, binnendijks zal in Nederland habitat toenemen. In toenemende mate zullen natuurlijke broedplaatsen buitendijks overstromen.

Voedsel Waddenzee Meer informatie

Het voedsel in de Waddenzee zal verslechteren (schelpdieren) of gelijk blijven (wormen).  Tijdelijke ongeschiktheid van voedsel, door ijsgang, zal vrijwel niet meer voorkomen.

Voedsel Flyway Meer informatie

In de flyway zullen gebieden ten noorden van nederland geschikter worden (ijsland, noorwegen, oostzee), en ten zuiden van nederland zullen ze ongeschikter worden (frankrijk). Hoe de balans uitpakt is onbekend.

Meer over invloedsfactoren

Adaptatiemaatregelen

De Scholekster is een unieke wadvogelsoort die zijn jongen voert. De soort kan dus op een veilige locatie broeden en op afstand z'n voedsel halen. Hiervoor zijn volop mogelijkheden in steden, op het platte land en in- en om estuaria. Om deze redenen is deze soort op groen gezet.